Wednesday, November 28, 2007

ان شالله از این به بعد اینجا مینویسم
هنوز کمی برام غریبه ست

Tuesday, November 13, 2007

بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
_
به یاد علامه محمد تقی جعفری وکتابهای ایشان که با این ابیات منو مانوس کرد
__
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید
نا خوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
ابیات : حافظ

Sunday, November 4, 2007

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

Sunday, October 28, 2007

هر گل نو ز گلرخی یاد همی دهد ولی
گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو
حافظ

Thursday, October 25, 2007

بخوان ای اذان
در گوش من بخوان
که با شهادت تو زنده ام
بخوان که صدایی جز تو نخواهم شنید
12:30 PM
چهارشنبه

Thursday, October 18, 2007

، الهی
درد و رنج را به جان می خرم از تو
بـا تو بـودن بـه هـمه چـیـز می ارزد
25 مهرماه
17 October_ 11 AM

Thursday, October 11, 2007

خود کشته ابروی تو ام من به حقیقت
گـر کشتنی ام باز بفرمای به ابروی