Tuesday, October 31, 2006

عکس:باغ بوتانیک،آدلاید
!خدایـــا خسته ام و محتاج حمایت و یــاری ات

Saturday, October 28, 2006

مردم از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو میکنند . از خبر بزرگ قیامت
...
روزی که آن فرشته بزرگ و روح القدس با همه فرشتگان صف زده و به نظم برخیزند و هیچکس سخن نگوید
....
جز آنکه خدای مهربانش اذن دهد و سخن به صواب گوید
......
چنین روزی حتمی و محقق خواهد بود پس هر که میخواهد نزد خدای خود مقام و منزلتی یابد
............

Wednesday, October 18, 2006

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرآی
که صـفایی ندهد آب تراب آلـوده
...
آشـنایان ره عشق دریـن بحر عمیـق
غـرقه گشـتنـد و نگشـتنـد بــــآب آلوده
حافظ

Thursday, October 12, 2006

میشناسمت؛ می دانم که با درد خو گرفته ای به چه می اندیشی؟ ... نگاهت را میشناسم نگفته همه چیز را می دانم دستانت با من سخن گفت

Friday, October 6, 2006

در کوچه سار شب

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند
به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند
.... یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند
کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند
.... نشسته ام در در انتظار این غبار بی سوار
دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند
.... گذر گهی است پر ستم که اندرو به غیر غم
یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند
هوشنگ ابتهاج

Thursday, October 5, 2006

در راه عشق

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست.......میبینمت عیان ودعا میفرستمت
تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب .....جان عزیز خود که دوا میفرستمت
ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت.... با درد صبر کن که دوا میفرستمت
ای غایب از نظر که شدی همنشین دل........میگویمت دعا و ثنا میفرستمت

Monday, October 2, 2006

هر که نه گویای تو خاموش به
هر کـه نه یـاد تو فرامـوش بـه