Saturday, December 30, 2006

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند
کس به میدان در نمی آید ، سواران را چه شد؟
***

Wednesday, December 20, 2006

***
مرا نه سر نه سامون آفریدن
پریـشونم پریـشون آفـــریدن

Wednesday, December 6, 2006

،همه به هم بي اعتماد
همه در تنهايي خود غوطه ور
!هـرکه به دنبـال خود تـنهای خـود
.و من خود را فراموش کرده ام

Friday, December 1, 2006

حمد از آن خداییست که مرا گرامی داشت
حمد از آن خداییست که مرا دوست داشت در حالیکه از من بی نیاز بود