Sunday, October 28, 2007

هر گل نو ز گلرخی یاد همی دهد ولی
گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو
حافظ

Thursday, October 25, 2007

بخوان ای اذان
در گوش من بخوان
که با شهادت تو زنده ام
بخوان که صدایی جز تو نخواهم شنید
12:30 PM
چهارشنبه

Thursday, October 18, 2007

، الهی
درد و رنج را به جان می خرم از تو
بـا تو بـودن بـه هـمه چـیـز می ارزد
25 مهرماه
17 October_ 11 AM

Thursday, October 11, 2007

خود کشته ابروی تو ام من به حقیقت
گـر کشتنی ام باز بفرمای به ابروی

Sunday, October 7, 2007

می دانم که می آیی
* *
می ‌باری چو ابر بهار
می ‌شویی از دل غـبار
* * *
گر دل من بی قراری می کند
او بهار ست و بهاری می کند