Monday, September 25, 2006

دلهای پاک

این عکس قشنگترین عکس وبلاگمه و تنها عکسی که خودم نگرفتم! بقیه عکسها رو خودم گرفتم و ناقابلن
***
و ما دلهای پاک آنها را از کدورت کینه و حسد و هر خلق ناپسند بکلی پاک و پاکیزه سازیم تا همه با هم برادر شوند و روبروی یکدیگر بر تخت عزت بنشینند

Sunday, September 3, 2006

یا هو

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

***

ایدل اندر بند زلفش از پریشانی منال

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش