Saturday, April 28, 2007

دل ام میلرزد ؛ گویا لگد به پهلوی محبت خدا زدند. عاشق نام درخشنده اش هستم و در سکوت کویرهستی ، تنها ستاره بی بدیل زندگی ام اوست . کافی ست نام این زهرای هستی برایم گفته شود و آنگاه در همه عالم وجود پادشاهی خواهم کرد
آدلاید8 اردیبهشت

Saturday, April 21, 2007

South Australia.Great Ocean RD:عکس
***
حتماً از موقعیت ما چیزی بر شما ظاهر می شد که عقل هایتان سرگردان شود ، و شک هایتان از بین برود

Friday, April 6, 2007

عکس:باغ بوتانیک
واسجدی وارکعی مع الراکعین
آل عمران43